האם פיצוי בגין פגיעה במקרקעין עקב תוכנית שלא על דרך ההפקעה חייב במס ערך מוסף?

בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה בבית המשפט המחוזי הובעו עמדות מנוגדות ביחס לשאלה אם פיצויים המתקבלים בגין פגיעה במקרקעין עקב תכנית, כאשר משתלמים גם פיצויים בגין הפקעה, חייבים במס ערך מוסף.

כידוע, במקרים רבים משתלמים לבעלי קרקעות פיצויים עקב הליכי תכנון והפקעה. בגין פגיעה במקרקעין מכוח תוכנית, שלא על דרך ההפקעה, זכאי בעל הקרקע לתשלום בהתאם לסעיף 197(א) לחוק התכנון והבנייה, בעוד שבגין הפקעת הקרקע זכאי הוא לפיצוי בהתאם להוראות סעיף 190 לחוק התכנון והבנייה ולהוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 וחוקי רכישה אחרים.

תשלום בגין הפקעה חייב במס ערך מוסף, וזאת בהתאם להגדרת "מכר" ולהוראות סעיף 27 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 [להלן: "החוק"]. השאלה הינה אם תשלום בגין פגיעה במקרקעין, כאשר משולם גם פיצוי בגין הפקעתם, חייב במע"מ, אם לאו. בפסק הדין בעניין כרפיס1, נדון מקרה בו התקבל פיצוי בגין פגיעה עקב תכנית וכן בגין הפקעה. בית המשפט המחוזי בחיפה אימץ עמדתו במקרה קודם בעניין תנובה2 וקבע, כי יש לראות את הפיצויים בגין הפגיעה במקרקעין כחלק מפיצוי כולל בגין מכירתם הכפויה של המקרקעין אגב הפקעתם.

בית המשפט שם סבר כי פיצוי בגין פגיעה במקרקעין משולם בגין "ירידת ערך" ועל כן הוא בא בגדרי "עסקת מכר" המבטאת "העברה של הזכות" מתחומו של בעל הזכות הנוכחי והעברתה לאחר. על כן נקבע כי גם הפיצוי המשתלם בגין הרכיב של "פגיעה עקב תכנית" חייב במע"מ.

לעומת זאת, בפס"ד י.פ.ה.ר3, שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ביום 28.7.07, הביע בית המשפט דעה מנוגדת. ביהמ"ש שם סבור כי יש להבחין בין חלק הפיצוי המתקבל עקב פגיעה במקרקעין עקב תכנית לבין הפיצוי המתקבל בגין הפקעת המקרקעין, באופן שפיצוי בגין פגיעה במקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה אינו משתלם בגין "מכר" של זכות, אינו מהווה "עסקה" ועל כן אינו חייב במס ערך מוסף: "הפיצוי בגין שינוי יעוד הקרקע איננו מהווה לדעתי מכר של זכות כלשהי, ולו זכות חלקית.

אין מדובר ב"עסקה" החייבת במע"מ, או ב"עסקה" כלל, אשר דרושה לצורך החיוב במע"מ (ראה סעיף 2 לחוק). בניגוד לדעתה של כב’ השופטת וסרקרוג [בפס"ד תנובה] נראה לי כי יש להבחין בין שני השלבים: התביעה בגין פגיעה מקרקעין, והתביעה בגין הפקעתם, כאשר המע"מ משולם רק בגין השלב השני המהווה "מכר" בכפיה, אשר כמוהו כ"עסקה"." [הדגשות אינן במקור] מתוך השוואת פסקי הדין שלעיל עולה חשיבות מיוחדת לכך שבעלי קרקעות יידעו לקיים הפרדה עובדתית ומשפטית ברורה בין פיצוי בגין פגיעה בקרקע עקב תכנית לפי סעיף 197(א) לחוק התכנון והבנייה לבין פיצוי המשתלם עקב הפקעתם של המקרקעין.

הפרדה כזו הינה חיונית בניסיון להבטיח כי לא תחול חובת תשלום מע"מ על רכיב הפיצוי בגין הפגיעה במקרקעין.